Ἡ Ἁγία Νέα Ὁσιομάρτυς Ἐλισάβετ Θεοδώροβνα. Ἡ Μεγάλη Δούκισσα τῆς Ρωσίας

Ἡ ἁγία Ἐλισάβετ ἔβλεπε σὲ κάθε ἄνθρωπο τὴν τραυµατισµένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ ἔσπευδε νὰ βοηθήσῃ τοὺς πάντες χωρὶς ποτὲ νὰ κάνῃ διακρίσεις. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη της πρὸς τὰ πλάσµατα τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ θερµός της πόθος νὰ προσφέρῃ τὸν ἑαυτό της στὴ διακονία τους ἕλκυσε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ µέσα της καὶ ἀξιώθηκε νὰ λάβῃ τὸ χάρισµα νὰ µπορῇ νὰ διεισδύῃ στὶς καρδίες τῶν ἀνθρώπων καὶ βλέποντας τὴν ἐσωτερική τους κατάσταση νὰ µπορῇ νὰ δίνῃ στὸν καθένα τὸ πνευµατικὸ φάρµακο ποὺ χρειαζόταν. 

[…]
Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἁγίας Ἐλισάβετ
Tὴν τρίτη ἡµέρα τοῦ Πάσχα µέσα στὸν πλήρη πανικὸ ποὺ δηµιούργησε στὶς ἀδελφὲς ἡ παρουσία τῶν στρατιωτῶν τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ στὴ µονή, ἡ Ἐλισάβετ συνελήφθη γρήγορα χωρὶς νὰ προλάβῃ νὰ δώσῃ τὶς ἀναγκαῖες ὁδηγίες στὶς µοναχὲς οἱ ὁποῖες ξέσπασαν σὲ γοερὰ καὶ τροµοκρατηµένα κλάµατα ἐν ὄψει τῆς ἀπαγωγῆς τῆς ἀγαπηµένης τους ἡγουµένης, πνευματικῆς μητέρας καὶ προστάτιδος. Στὰ τριάντα λεπτὰ ποὺ τῆς δόθηκαν γιὰ νὰ ἑτοιµασθῇ µάζεψε τὶς ἀδελφὲς στὴν ἐκκλησία καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς δώσῃ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἐπέστρεφε σύντοµα, παρ’ ὅλο ποὺ γνώριζε πολὺ καλὰ τὸ τέλος ποὺ τὴν περίµενε.

Ἡ Ἐλισάβετ µαζὶ µὲ δύο ἄλλες ἀδελφές, στὶς ὁποῖες ἐπέτρεψαν οἱ µπολσεβίκοι νὰ συνοδεύσουν τὴν ἡγουµένη τους, µετὰ ἀπὸ µακρόχρονη καὶ ὀδυνηρὴ πορεία ὁδηγήθηκαν στὴν πόλη Ἀλαπαγέφσκη τοῦ Αἰκατερίνµπουργκ στὶς 20 Μαΐου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πορείας πρὸς τὴν Ἀλαπαγέφσκη στὴν ὁµάδα τῶν ἐξορίστων προσετέθηκαν καὶ οἱ τρεῖς γιοὶ τοῦ Μεγάλου Δούκα Κωνσταντίνου Κωνσταντίνοβιτς Ἰωάννης, Κωνσταντῖνος καὶ Ἰγκὸρ καθὼς ἐπίσης ὁ Μέγας Δούκας Σέργιος Μιχαήλοβιτς µὲ τὸν γραµµατέα του καὶ ὁ πρίγκηπας Βλαντιµὶρ Παλέυ. Ὅλοι µαζὶ φυλακίστηκαν στὴ Σχολὴ Ναπόλναγια στὰ περίχωρα τῆς πόλης, ὅπου παρέµειναν µέχρι τῆς 17 Ἰουλίου. Κατὰ τὰ ξηµερώµατα τῆς 18ης Ἰουλίου οἱ στρατιῶτες τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ µετέφεραν τοὺς κρατουµένους γύρω στὰ 18 χιλιόµετρα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη σὲ ἕνα ἐγκαταλελειµµένο ὀρυχεῖο µετάλλου στὸ ὀποῖο ὐπῆρχε ἕνας λάκκος βάθους 60 µέτρων. Σπρώχνοντας καὶ χτυπώντας τοὺς κρατουµένους οἱ στρατιῶτες ἄρχισαν νὰ ρίχνουν τὰ θύµατα ἕνα-ἕνα στὸν λάκκο πιστεύοντας ὅτι θὰ πνίγονταν στὸ νερὸ ποὺ βρισκόταν µέσα.

Πρώτη ποὺ ρίχθηκε στὸν λάκκο ἦταν ἡ Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία σφραγιζόταν µὲ τὸ σηµεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ προσευχόταν ἐκφώνως λέγοντας «ἄφες αὐτοῖς, Κύριε, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Μετὰ ἀπὸ τὴν ἁγία ρίχθηκαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι. Ὁ Μέγας Δούκας Σέργιος προσπάθησε νὰ ἀντισταθῇ καὶ ἀφοῦ τὸν πυροβόλησαν τὸν ἔριξαν στὸν λάκκο νεκρό. Ἕνας χωρικὸς ἔτυχε νὰ βρίσκεται κοντὰ στὴ σκηνὴ τοῦ µαρτυρίου καὶ παρακολούθησε κρυφὰ ὅλα ὅσα συνέβηκαν κατὰ τὰ ξηµερώµατα τῆς 18ης Ἰουλίου. Στὴ συνέχεια διηγήθηκε µὲ κάθε λεπτοµέρεια τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων στὸ μαρτυρικὸ ὀρυχεῖο. Κατὰ τὴ µαρτυρία του, ὅταν οἱ στρατιῶτες ἀντιλήφθηκαν ἀπὸ τὰ βογγητὰ τῶν θυµάτων ὅτι δὲν πνίγηκαν, ἔριξαν µέσα στὸν λάκκο µία χειροβοµβίδα. Ὡς ἀπάντηση ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ ὀρυχείου ἄρχισε νὰ ἀκούγεται ὁ χερουβικὸς ὕµνος τῆς θείας Λειτουργίας. Κυρίως ξεχώριζε ἡ φωνὴ τῆς ἁγίας ἡ ὁποία διεύθυνε τὴ ψαλµωδία. Ἔριξαν τότε κι ἄλλες χειροβοµβίδες, ἀλλὰ οἱ ψαλµωδίες συνεχίζονταν. Αὐτὴ τὴ φορὰ ἔψελναν τὸ «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου…». Τέλος οἱ στρατιῶτες ἄναψαν φωτιὰ στὸ στόµιο τοῦ ὀρυχείου ἐλπίζοντας νὰ ἀποτελειώσουν ἔτσι τὸ ἀπεχθὲς ἔργο τους µὲ τὸν καπνὸ ποὺ θὰ εἰσέρρεε στὸν λάκκο. Τελικὰ µόνο ἕνα ἀπὸ τὰ θύµατα βρῆκε τὸν θάνατο ἀπὸ τὶς χειροβοµβίδες. Οἱ ὑπόλοιποι πέθαναν ἀργὰ καὶ ὀδυνηρὰ ἀπὸ τὴν πείνα, τὴν δίψα, τοὺς πόνους καὶ τὰ τραύµατα.

Ἡ ἁγία Ἐλισάβετ δὲν ἔφθασε µέχρι τὸν πυθµένα τοῦ λάκκου γιατὶ ἡ πτώση τῆς διακόπηκε ἀπὸ κορµοὺς ξύλων ποὺ προεξεῖχαν. Κοντά της ἔπεσε ὁ νεαρὸς δούκας Ἰωάννης τραυµατίζοντας τὸ κεφάλι του. Ἡ ἁγία Ἐλισάβετ παρ’ ὅλο ποὺ ὑπέφερε ἀπὸ τὰ φρικτὰ τραύµατά της, ἀκόµη καὶ στὴν ὕστατη αὐτὴν στιγµή, προσπάθησε νὰ προσφέρῃ βοήθεια στὸν τραυµατισµένο δούκα. Χρησιµοποίησε τὸ ὕφασµα τοῦ µοναχικοῦ καλύµατος τῆς κεφαλῆς της γιὰ νὰ ἐπιδέσῃ τὸ τραῦµα τοῦ Ἰωάννη, ὥστε νὰ ἀνακουφίσῃ κάπως τοὺς πόνους του. Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ τελευταῖο ἔργο ἐλέους καὶ ἀγάπης ποὺ ἐπιτέλεσε ἡ ἁγία στὸν ἐπίγειο κόσµο…

Το παραπάνω κείμενο είναι από τον βίο της αγίας στο βιβλίο “Η Αγία Νέα Οσιομάρτυς Ελισάβετ Θεοδώροβνα η Μεγάλη Δούκισσα της Ρωσίας” που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σταμούλη.

Ένας εκπληκτικός βίος, που κινεί τον θαυμασμό. Η πορεία μιας πριγκίπισσας του Γερμανικού κρατιδίου της Έσσης -και στη συνέχεια συζύγου του Μεγάλου Δουκός της Ρωσικής αυτοκρατορίας- προς την Ορθόδοξη πίστη. Και από εκεί, μετά την δολοφονία του συζύγου της, στον Μοναχικό βίο, στη μέχρις αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας προσφορά στους εμπερίστατους συνανθρώπους και τέλος στον αμάραντο στέφανο του Μαρτυρίου, κατά τα πέτρινα χρόνια της μετεπαναστατικής Ρωσίας.

Εξαιρετικά δυνατή προσωπικότητα, η Αγία Οσιομάρτυς Ελισάβετ, δεν διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο μόνον κατά την εποχή που έζησε, στηρίζοντας το διωκόμενο πλήρωμα της Εκκλησίας της Ρωσίας. Ο βίος της παραμένει στο πέρασμα του χρόνου μια ζωντανή διδασκαλία για την πρακτική εφαρμογή του ευαγγελικού λόγου του Κυρίου (Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου).

Στο βιβλίο παρατίθεται και η Ακολουθία της Οσιομάρτυρος καθώς και φωτογραφικό υλικό, ενώ προλογίζει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.

Για περισσότερα και παραγγελίες εδώ

Γίνε Συνδρομητής!

Ζήτησε να λαμβάνεις τα newsletter μας για να μαθαίνεις πρώτος τις καλύτερες προσφορές, τις νέες κυκλοφορίες και τους διαγωνισμούς μας!